မြန်မာသဒ္ဒါ

မြန်မာသဒ္ဒါကို အတွဲ(၃)တွဲခွဲကာ ပြုစုပါသည်။ မြန်မာသဒ္ဒါအတွဲ(၁)ကို အခြေခံပညာ အလယ်တန်းအတွက်၊ မြန်မာသဒ္ဒါအတွဲ(၂)ကို အခြေခံပညာ အထက်တန်းအတွက် မြန်မာသဒ္ဒါအတွဲ(၃)ကို တက္ကသိုလ်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။

မြန်မာသဒ္ဒါ(၃)တွဲကို ပြုစုရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျောင်းသူ ကျောင်းသား များနှင့် မြန်မာစာလေ့လာသူများ မြန်မာသဒ္ဒါ၏ အခြေခံသဘောသဘာဝကို နားလည်၍ မြန်မာစာရေးသားရာ၌ မြန်မာသဒ္ဒါနည်းနှင့်အညီ စည်းကမ်းတကျ ရေးသားတတ်စေရန်ပင် ဖြစ်ပါသည်။

V1-R1ကျောင်းသူကျောင်းသားတို့ သဒ္ဒါ ဝေါဟာရများနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် စေရန် လည်းကောင်း၊ ဝါစင်္ဂ(၉)ပါးကို အခြေခံမျှ သိစေရန် လည်းကောင်း၊ ပုဒ်ဖြတ် ပုဒ်ရပ်တို့ကို မှန်ကန်စွာ အသုံးပြု တတ်စေရန် လည်းကောင်း ဤမြန်မာသဒ္ဒါအတွဲ(၁)၊ အခန်း(၁)ကို ပြုစုပါသည်။ V1-R2ကျောင်းသူကျောင်းသားတို့ ဗျည်း အကြောင်း ပိုမိုနားလည်စေရန် လည်းကောင်း၊ ဝါစင်္ဂ(၉)ပါးတို့၏ မျိုးကွဲများနှင့် ဝါကျရိုးအကြောင်း အကျဉ်းသိစေရန်လည်းကောင်း၊ ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်များကို စနစ်တကျ သုံးတတ်စေရန်လည်းကောင်း ဤမြန်မာသဒ္ဒါအတွဲ(၁)၊ အခန်း(၂)ကို ပြုစုပါသည်။

 

V1-R3ကျောင်းသူကျောင်းသားတို့ အသံပြောင်း သင်္ကေတများကို နားလည်စေရန်လည်းကောင်း၊ ဝါစင်္ဂများကို အမျိုးအစား ခွဲခြားစိတ်ဖြာတတ်စေရန်လည်းကောင်း၊ ဝါကျရိုးအကြောင်း ပိုမိုနားလည်စေရန်လည်းကောင်း၊ ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ် သင်္ကေတသုံးစွဲနည်း ကျွမ်းကျင်စေရန်လည်းကောင်း ဤမြန်မာသဒ္ဒါအတွဲ(၁)၊ အခန်း(၃)ကို ပြုစုပါသည်။ V1-R4ကျောင်းသူကျောင်းသားတို့ ဗျည်းသံများအကြောင်း ပိုမိုနားလည်စေရန်လည်းကောင်း၊ ဝါစင်္ဂများကို စိတ်ဖြာ၍ နားလည်စေရန်လည်းကောင်း၊ ဝါကျရိုးနှင့် ဝါကျရောအခြေခံကို နားလည်စေရန်လည်းကောင်း ဤမြန်မာသဒ္ဒါအတွဲ(၁)၊ အခန်း(၄)ကို ပြုစုပါသည်။
V2-R5ကျောင်းသူကျောင်းသားတို့ ဗျည်းတွဲနှင့်အသတ်သဘောကို နားလည်စေရန်လည်းကောင်း၊ ဝါစင်္ဂအချို့၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို စိတ်ဖြာ နားလည်စေရန်လည်းကောင်း၊ ဝါကျကဏ္ဍအမျိုးမျိုးကို နားလည်စေရန်လည်းကောင်း ဤမြန်မာသဒ္ဒါအတွဲ(၂)၊ အခန်း(၅)ကို ပြုစုပါသည်။ V2-R6ကျောင်းသူကျောင်းသားတို့ မြန်မာအက္ခရာအကြောင်းအကျဉ်းချုပ်ကို သိစေရန်လည်းကောင်း၊ အသံရွတ်ဆိုမှုဆိုင်ရာ အခြေခံသဘောကို သိနားလည်စေရန်လည်းကောင်း၊ ပါဌ်ဆင့်အကြောင်း သိနားလည်စေရန် လည်းကောင်း၊ ဝါစင်္ဂများကို အကျဉ်းချုပ် ခြုံငုံလေ့လာနိုင်စေရန် လည်းကောင်း၊ ဝါကျ၏သဘောသဘာဝ တို့ကို ပိုမိုနားလည်စေရန်လည်းကောင်း၊ စကားအထားအသို တတ်ကျွမ်း နားလည်စေရန်လည်းကောင်း ဤမြန်မာသဒ္ဒါအတွဲ(၂)၊ အခန်း(၆)ကို ပြုစုပါသည်။

 

V3အဆင့်မြင့်ပညာ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ စကားသံ၏ အခြေခံသဘော၊ ဗျည်းသရတို့အကြောင်း၊ ဗျည်းသရတို့ ပေါင်းစပ်၍ စကားသံဖွဲ့ပုံ၊ ရွတ်ဖတ်ပြောဆိုရာ၌ စကားသံပြောင်းလဲတတ်ပုံ အစရှိသော မြန်မာဘာသာ စကားသံ စနစ်ကို အကြမ်းဖျင်းသိနားလည်စေရန် လည်းကောင်း၊ စကားလုံး၏ အဓိပ္ပာယ်၊ စကားလုံးအမျိုးအစား၊ ပုဒ်၏အဓိပ္ပာယ်၊ ပုဒ်အမျိုးအစား၊ ပုဒ်ဖွဲ့စည်းပုံ အစရှိသော မြန်မာဘာသာ စကားလုံး ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ အခြေခံသဘောကို သိနားလည်စေရန် လည်းကောင်း၊ ဝါကျ၏သဘော၊ ဝါကျရိုး၊ ဝါကျရော၊ ဝါကျကဏ္ဍ အစရှိသော မြန်မာဝါကျဖွဲ့ထုံးကို ခြုံငုံသိနားလည်စေရန် လည်းကောင်း မြန်မာသဒ္ဒါ အတွဲ(၃)ကို ပြုစုထားပါသည်။ Grammerမြန်မာစကားပြောဆိုရေးသားရာတွင် ပါဝင်လျက်ရှိသော အင်္ဂါရပ်(ဝါစင်္ဂ) တို့၏ အမည်နှင့် အနက်အဓိပ္ပာယ်၊ ဝါကျဖွဲ့ထုံး၊ ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ် သင်္ကေတများ၊ မြန်မာဗျည်းသရ အရေအတွက် စသည်တို့ကိုအခြေခံကာ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းနှင့် တက္ကသိုလ်ပထမနှစ် သင်တန်းမျာအတွက် အတွဲ ၃ တွဲဖြင့် ပြုစုထားသည်ကို ကျောင်းသုံးအဖြစ် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။ ယင်းကို တစ်စုတည်း ပြုလုပ် ပြင်ဆင်ကာ ထုတ်ဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

 

Grammar