မြန်မာဆိုရိုးစကား

Myanmar Sayingမြန်မာစကားပုံနှင့် သဘောသွားဆင်သော်လည်း ပုံခိုင်းမှု မပါသဖြင့် မြန်မာစကားပုံနှင့် ကွဲပြားခြားနားသော မြန်မာဆိုရိုးစကားများကို အသုံးသာဓကများနှင့်တကွ စုဆောင်းပြုစုထားသည်။ မြန်မာမှုအထွေထွေနှင့် ရာသီဥတု ရေမြေသဘာဝဆိုင်ရာ မှတ်သားဖွယ်တို့ကို အဓိက ရည်ညွန်း ပြုစုထားသည်။ မြန်မာစကားပုံနှင့် နှိုင်းယှဉ်၊ ဆက်စပ် ရည်ညွန်းချက်များနှင့်တကွ ပြုစုထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။

မြန်မာဆိုရိုးစကား PDF