မြန်မာစကားပုံကျမ်း

Proverbs ဆင်ခြင်မှတ်သားဖွယ်ရာ ပုံခိုင်းပြောဆိုလေ့ရှိသည့် ထိရောက် ကျစ်လျစ် ပြေပြစ်သော စကားများကို အသုံးသာဓကများ နှင့်တကွ စုဆောင်းပြုစုထားသည်။ ရှာဖွေကြည့်ရှုရာ၌ လွယ်ကူစေရန် အက္ခရာစဉ်အတိုင်း ပြုစု၍ အကြောင်းခြင်းရာ အလိုက်လည်း အညွှန်းထည့်ပေးထားသည်။