မြန်မာစာအဖွဲ့ဝင်များ

၁၉၆၃-ခုနှစ်တွင် မြန်မာစာ အဓွန့်ရှည်စွာတည်တံ့စေရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်၍ မြန်မာဘာသာ စကားနှင့် စာပေ၌ နှံ့စပ်သော စာပေပညာရှင်များနှင့် အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ဆုံကာ မြန်မာစာပေပြုစုရေးနှင့် ဘာသာပြန်ကော်မရှင်ကို ဥပဒေပြဋ္ဌာန်း၍ ဖွဲ့စည်းပေးသည်။ ၁၉၇၁-ခုနှစ်တွင် ယင်းကော်မရှင်ကို မြန်မာစာကော်မရှင်ဟူသောအမည်ဖြင့် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်း၍ ဖွဲ့စည်းပေးသည်။ ၁၉၇၅-ခုနှစ်တွင် ယင်းကော်မရှင် ကို မြန်မာစာအဖွဲ့ဟူသောအမည်ဖြင့် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ထိုသို့ဖွဲ့စည်းရာ၌ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဝန်ကြီးအဖွဲ့ကခန့်အပ်သောပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သည်။ ၁၉၈၁-ခုနှစ်တွင် မြန်မာစာအဖွဲ့ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းသောအခါ ယင်းဥပဒေအရ မြန်မာစာအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်တို့သည် အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်လာသည်။ မြန်မာစာအဖွဲ့သည်လည်း အမြဲတမ်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ဖြစ်လာသည်။ မြန်မာစာအဖွဲ့ကို ၁၉၈၃-ခုနှစ်တွင် အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်ခြောက်ဦး၊ အချိန်ပိုင်းအဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးတို့နှင့် စတင်ဖွဲ့စည်းသည်။ မြန်မာစာအဖွဲ့ကဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော စာပေလုပ်ငန်း များကို မြန်မာစာအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သည့်အဖွဲ့က လုပ်ငန်းအဖွဲ့လိုက်စိစစ်ပြီးသော လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံချက်များ၊ အခြေခံမူများနှင့် ကျမ်းများကို အဖွဲ့ဝင်အားလုံးပါဝင်သော အစည်းအဝေး၌ လိုအပ်သလို စိစစ်မွမ်းမံ ၍ အတည်ပြုသည်။

၁၉၇၅ ခုနှစ်မှယနေ့အထိ မြန်မာစာအဖွဲ့တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော မြန်မာစာအဖွဲ့ဝင်များမှာ-