လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • (၁)  အဘိဓာန်များပြုစုခြင်း
 •   [အသစ်ပြုစုလိုသော အဘိဓာန်များ]
 •   (က)  မြန်မာစကားပရိယာယ်ကျမ်း
 •   (ခ)  မြန်မာဘာသာစကားသုံးဥပမာစကား ဝေါဟာရများ အဘိဓာန်
 •   (ဂ)  မြန်မာအဘိဓာန်ကြီး(က)အတွဲ
 •   (ဃ)  ကျောင်းသားသုံးအဘိဓာန်
 •   (င)  ပုံပြအဘိဓာန်
 •   (စ)  ပုံပြအဘိဓာန်(ကလေးများအတွက်)
 •   (ဆ)  မြန်မာ့ရိုးရာပန်းဆယ်မျိုးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဝေါဟာရအဘိဓာန်
 •   (ဇ)  ရှေးခေတ်မြန်မာပေါရာဏစကားသုံးများ (က-အ)အဘိဓာန်
 •   (ဈ)  စာကိုးအဘိဓာန်(အင်းဝခေတ်) ကျောက်စာ
 •   (ည)  စာကိုးအဘိဓာန်(အင်းဝခေတ်) ကဗျာ
 •   (ဋ)  ကျောက်စာဝေါဟာရအဘိဓာန်
 •   (ဌ)  ကျောက်စာများမှ အရပ်ဒေသဆိုင်ရာအမည်များ
 •   (ဍ)  အခြား
 • (၂)  မြန်မာသဒ္ဒါ၊ သတ်ပုံ၊ ဝေါဟာရဆိုင်ရာ စံပြုစုခြင်း
 •   [အသစ်ပြုစုလိုသော ဝေါဟာရဆိုင်ရာစာအုပ်များ]
 •   (က)  မြန်မာဘာသာစကားရှိ အပြောသုံးဝေါဟာရများ
 •   (ခ)  မြန်မာဝေါဟာရနယ်ပယ်သုံး မြန်မာဗန်းစကား
 •   (ဂ)  နေ့စဉ်သုံးမြန်မာစကားပြော
 •   (ဃ)  မြန်မာခွဲထား မြန်မာစကား
 •   (င)  သံတူကြောင်းကွဲဆိုင်ရာဝေါဟာရများ
 •   (စ)  ကြောင်းတူသံကွဲဆိုင်ရာဝေါဟာရများ
 •   (ဆ)  အီဒီယံ  (Idiom) အသုံးများ
 •   (ဇ)  မွေးစားစကားလုံးများနှင့် အခြား
 • [အသစ်ပြုစုလိုသော သတ်ပုံစာအုပ်]
 •   (က)  မှားတတ်သော သတ်ပုံများ
 •   (ခ)   အခြား
 •   [အသစ်ပြုစုလိုသော သဒ္ဒါစာအုပ်များ]
 •   (က)  လက်စွဲမြန်မာသဒ္ဒါ
 •   (ခ)  မြန်မာသဒ္ဒါကျမ်းအဖြေများ
 •   (ဂ)   အခြား
 • ၃။  မြန်မာစာပေ၊ မြန်မာ့တန်ဖိုး၊ ယဉ်ကျေးလိမ္မာစာအုပ်များ ပြုစုထုတ်ဝေခြင်း
 • ၄။  ကွင်းဆင်းလေ့လာဆွေးနွေး၍ မြန်မာစာပေဆိုင်ရာ စာအုပ်များ ပြုစုထုတ်ဝေခြင်း
 • ၅။  အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ြမန်မာစာရေးထုံး၊ အသုံးအနှုန်း၊ ဝေါဟာရနှင့် သတ်ပုံဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ခြင်း
 • ၆။  အသိပညာပေးစာအုပ်၊ စာစောင်များ ပြုစုထုတ်ဝေခြင်းနှင့် ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ခြင်း
 • ၇။  နည်းပညာသုံးကိရိယာများနှင့် စနစ်များ တီထွင်ြခင်း
 • ၈။  မြန်မာစကား ဘာသာပြန်စက်တီထွင်ခြင်း
 • ၉။  မြန်မာယူနီကုတ်စနစ် သတ်မှတ်ခြင်း
 • ၁၀။  နိုင်ငံတကာတွင် မြန်မာစာသင်ကြားရေးကို အထောက်အကူပြုခြင်းနှင့် အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းြခင်း
 • ၁၁။  မြန်မာစာကို နိုင်ငံခြားသား သင်ယူလိုသူများအား သင်ကြားပေးနိုင်ရန်အတွက် အထောက်အကူပြုရန်
 • ၁၂။  တိုင်းရင်းသားစာပေ၊ ဘာသာစကား သင်ကြားရေးကို အထောက်အကူပြုခြင်း
 • ၁၃။  တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးများအား ပေါင်းစပ်၊ ကူညီခြင်း