မြန်မာစာနှင့်ဘာသာစကားပညာရေးဦးစီးဌာန

  • ၁၉၆၃   –  မြန်မာစာပေ ပြုစုရေးနှင့် ဘာသာပြန် ကော်မရှင်
  • ၁၉၇၁   –  မြန်မာစာကော်မရှင်
  • ၁၉၇၅   –  မြန်မာစာအဖွဲ့
  • ၁၉၈၁    –  မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာန
  • ၂၀၁၅    – မြန်မာစာနှင့်ဘာသာစကားပညာရေးဦးစီးဌာန